REGULAMIN KONKURSU “GADŻETY NA PLAŻĘ”

REGULAMIN KONKURSU „GADŻETY NA PLAŻĘ”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Gadżety na plażę” (zwanego dalej Konkursem) jest blog omatkoboska.pl
 2. Konkurs przeprowadzany jest wyłącznie na fanpage Facebook/@celinaomatkoboska
 3. Fundatorem nagród jest marka MUSTELA
 4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator
 5. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook NIE sponsoruje i NIE uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.
 6. Konkurs ma charakter ogólnopolski. Nie przewidziano ograniczeń wiekowych

Konkurs trwa od godz. 8:00 w poniedziałek, dnia 21.08.2017 roku, do godz. 19:00 w niedzielę, dnia 27.08.2017 roku. Wszystkie zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem fanpage Facebook/@celinaomatkoboska. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu portalu i tym samym zyskała status Fana;
  2. nie jest spokrewniona z żadną z osób prowadzących blog omatkoboska.pl;
  3. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 2. Uczestnik powinien posiadać: komputer lub urządzenie mobilne, dostęp do Internetu, profil na Facebooku wyłącznie z prawdziwymi danymi
 3. Warunkiem bezwzględnym do uczestnictwa i otrzymania nagrody jest posiadania profilu z danymi zgodnymi z prawdą
 4. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej

§ 3 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Aby wziąć udział w Konkursie „Gadżety na plażę” należy w terminie wskazanym w § 1 pkt. 6 prawidłowo przystąpić do zadania konkursowego
 2. Zadanie konkursowe obejmuje wpisanie w komentarzu pod tekstem, lub pod wpisem na Facebooku lub Instagramie informującym o konkursie TRZECH nietypowych plażowych gadżetów
 3. Zwycięzców wyłoni jury w postaci blogerek omatkoboska.pl na podstawie subiektywnej oceny
 4. Zwycięzcy zostaną wybrani spośród uczestników, którzy spełnią warunki wymienione w § 3 pkt. 1 i 2
 5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator
 6. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka

§ 4 NAGRODY KONKURSOWE

 1. Nagrodami w Konkursie „Gadżety na plażę” są trzy zestawy kosmetyków Mustela (mleczko przeciwsłoneczne do twarzy 50 ml, woda oczyszczająca bez spłukiwania 50 ml, delikatny żel do mycia 50 ml). Szczegółowe informacje dotyczące produktów są dostępne na www.mustela.pl
 2. Zdobywcy nagród wyłonieni w trybie, o którym mowa w § 3 pkt. 3 będą powiadomieni o wygranej przez fanpage Facebook/@celinaomatkoboska w trybie komentarza pod postem informującym o Konkursie
 3. Informacja o zdobywcach nagród zostanie zamieszczona do dwóch godzin po zakończeniu konkursu, tj. w niedzielę 27.08.2017 roku ok. godz. 21:00
 4. Jednocześnie zdobywcy nagród otrzymają informację o wygranej w wiadomości prywatnej
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na wysłaną wiadomość
 6. Brak reakcji ze strony zdobywcy nagrody w ciągu 48 godzin skutkuje odebraniem statusu osoby nagrodzonej i wyłączeniem z udziału w konkursie. Nagroda przepada, a jury o którym mowa w § 3 pkt. 3 wyłoni kolejnego zwycięzcę
 7. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy pocztą bezpośrednio przez fundatora nagród na adres podany przez niego w informacji zwrotnej, o której mowa w § 3 pkt. 5
 8. Nie można przekazywać nagród na rzecz innych osób oraz wymieniać nagrody rzeczowej na jej wartość pieniężną

§ 5 DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu (mowa zwłaszcza o wskazanych w 3 pkt. 7) będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu (mowa zwłaszcza o wskazanych w 3 pkt. 7) będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród Zwycięzcom Konkursu
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania
 4. Usunięcie danych skutkuje rezygnacją z udziału w Konkursie
 5. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym niezbędne w zakresie uczestnictwa w Konkursie
 6. Dane osobowe o których mowa w § 4 pkt. 1 i 2 dotyczą Zwycięzców Nagród. Pozostali Uczestnicy Konkursu nie są zobowiązani do ich podawania

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.08.2017 roku
 2. Osoba biorąca udział w konkursie, oświadcza, że zapoznała się z powyższym regulaminem i go akceptuje
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.